לצא ,מ"עב טנרטניאה תשרב םירצוי תויוכז) ה"ריז ,'תושו ונאדילוט ,ןתנ ןב ,טסנידרא דרשמ
ןואיזומה לדגמ- המוק13 ץיבוקרב בוחר ,4ביבא לת ,
תויוכז רפמ ותויה בקע ךשחוה וילא תסנכנש רתאה
ןכ לעו טפשמה תיב ידי לע וסנקנ ויליעפמ .םירצוי
לועפל לדח אוה!
תויוכז תרפהמ האצותכ ריחמה תא םלשמש ימ
תילארשיה תוברתה ,ילארשיה רוביצה םה םירצוי
צויה לש םתסנרפוםיר.
לא ,םיטרסו תורדס תקתעהו תדרוהל םכדי ונתת לא
תמלעהו ןוה תנבלהל עויסל ,לזגו הבינגל םכדי ונתת
םירצויה לש םתסנרפ תא וסרהת לאו ,סמ
םינקחשהו.
הצירפ רשפאל הלולע םייקוח אל םירתאב השילג
םכנוחטיבו םכתויטרפ תא ןכסלו תיתיבה תשרל.
מתרושקת תוכרע
)DBS) ןיוול יתוריש(
גניק דטיינוי יטרס
תשק ירודיש
תשר ירודיש